ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Дата опублікування: 17 грудня 2020

Ця публічна оферта («Публічна оферта»), адресована невизначеному колу фізичних осіб («Благодійник(и)») – відвідувачам веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІТРУТ АКАДЕМІЯ» https://beetroot.academy/ («Веб-сайт»), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІТРУТ АКАДЕМІЯ», укласти Договір про благодійну пожертву («Договір») на умовах, визначених нижче.

Здійснюючи благодійну пожертву на разрахунковий рахунок відкритий в банківській установі через функціонал, доступний на Веб-сайті, та / або з використанням реквізитів, що будуть надані представником Отримувача, Благодійник повністю приймає умови цієї Публічної оферти. Моментом прийняття (акцепту) Публічної оферти є дата здійснення грошового переказу.

Отримувач зберігає за собою право вносити зміни до цієї Публічної оферти. Інформація про такі зміни буде розміщена на Веб-сайті.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Отримувача грошових коштів для досягнення цілей, визначених цим Договором. Благодійник самостійно визначає розмір грошових коштів, що передаються за цим Договором.
 2.  Цілями за цим Договором є:
  1.  надання допомоги для сприяння законним  інтересам Отримувача у сферах діяльності Отримувача задля підвищення стандартів і якості розвитку українського суспільства.
 3. Передання грошових коштів Отримувачу за цим Договором є благодійною пожертвою для виконання статутних цілей, що відповідають Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 4. Благодійник за цим Договором є благодійником, а Отримувач – бенефіціаром у розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
 5. Грошові кошти, передані в якості благодійної пожертви за цим Договором, повинні бути використані відповідно до їхнього цільового призначення.
 6. Сторони домовилися в цьому Договорі вважати нецільовим використанням коштів, отриманих Отримувачем в якості благодійної пожертви: використання грошових коштів в цілях, не передбачених цим Договором. При цьому, використання коштів на адміністративні витрати Отримувача у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не вважається нецільовим використанням.
 7. Сторони також декларують і підтверджують, що надання благодійної пожертви згідно з цим Договором здійснюється відповідно до таких принципів / обмежень:
  1.  метою надання благодійної пожертви не є стимулювання або винагорода за вчинення Отримувачем або третіми особами будь-яких незаконних дій або ухилення від виконання законних обов'язків в інтересах Благодійника та / або третіх осіб;
  2. метою надання благодійної пожертви не є стимулювання призначення продукції або обмін на минуле або очікуване призначення, виписування продукції Благодійника або надання Благодійнику або його афілійованим особам будь-яких інших вигод, пов'язаних із продажами;
  3. мета надання благодійної пожертви не є промоційною за характером і не сприймається як така, що має промоційний підтекст, а також не залежить від вкладень або контролю з боку Благодійника або його афілійованих осіб;
  4. Благодійник не очікує, не розраховує і не отримує, жодної вигоди чи переваг від надання пожертви згідно з цим Договором.
 8. Сторони погодились, що благодійна пожертва не може бути витребувана Благодійником від Отримувача у будь-якому випадку, за виключенням використання благодійної пожертви із порушенням предмету цієї Публічної оферти про надання благодійної пожертви.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

 1. Благодійник здійснює благодійну пожертву на розрахунковий рахунок Отримувача, відкритий в АТ "Укрсиббанк" та/або через функціонал веб сайту та/або навчальної платформи за допомогою платіжного сервісу
 2. Отримувач не встановлює жодних додаткових зборів, комісій чи платежів за здійснення переказу коштів.
 3. Благодійник розуміє та погоджується, що для здійснення переказу коштів, його персональні дані переказу коштів, його персональні дані (прізвище, ім’я) та фінансова інформація (наприклад, номер кредитової/дебетової карти, строк її дії та CVV код) будуть передані для обробки Банку. При цьому, Отримувач не отримує доступу до жодних таких даних чи інформації. Банк забезпечує конфіденційність і нерозголошення фінансової інформації Благодійника, зокрема, інформації про операції, кредитову/дебетову карти, а також забезпечує конфіденційність і нерозголошення персональних даних Благодійника.
 4. Благодійна пожертва вважається переданою Отримувачу і прийнятою ним в день надходження (зарахування) грошових коштів на розрахунковий рахунок Отримувача.
 5. Благодійник та Отримувач самостійно оплачують необхідні для виконання цього Договору послуги банку, який обслуговує їхні поточні рахунки.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Благодійник:
  1. має право на визнання його Благодійником за цим Договором;
  2. має право контролювати дотримання Отримувачем його обов’язків за цим Договором, зокрема, запросити звітність щодо використання коштів;
  3. має право розірвати цей Договір у випадку нецільового використання коштів.
 2. Отримувач:
  1. зобов'язується прийняти на розрахунковий рахунок грошові кошти в якості благодійної пожертви за цим Договором;
  2. зобов'язується використовувати грошові кошти, отримані в якості благодійної пожертви, виключно в цілях, визначених Благодійником в цьому Договорі, з дотриманням вимог чинного законодавства України до використання благодійної пожертви та діяльності бенефіціарів благодійної допомоги, а також найвищих вимог, що звичайно ставляться до такої діяльності;
  3. зобов'язується купувати товари і послуги, необхідні для досягнення цілей, визначених цим Договором, за ціною, що не перевищує справедливу ринкову ціну;
  4. зобов'язується дотримуватися усіх застосування законів, конвенцій, положень, правил, галузевих кодексів поведінки, у тому числі антикорупційного законодавства; 
  5. зобов'язується утримуватися від пошуку, прийняття, пропонування, обіцянки та/або надання будь-якій третій особі, як фізичній, так і юридичній, прямо чи опосередковано, будь-яких грошей чи іншого майна, вигоди, переваг, послуг, нематеріальних активів (разом – «неправомірна вигода»), в якості умови або як результат отримання Отримувачем або Благодійником будь- якої безпідставної переваги.
 3. Виконуючи ці зобов’язання за Договором, ні Отримувач, ні будь-яка третя особа, що діє від імені Отримувача, безпосередньо чи опосередковано не здійснювали і не здійснюватимуть в майбутньому пропозиції, обіцянки чи підкуп, винагороду або інші види платежів, що мають ознаки хабарництва, чи надання яких спрямоване на неправомірний вплив на державних службовців чи представників приватних компаній з метою використання останніми своїх повноважень чи здійснення останніми впливу для сприяння Благодійнику або на користь діяльності Благодійника.
 4. Для цілей цієї статті, поняття “державний службовець” охоплює будь-якого працівника іноземного органу влади, інших недержавних службовців, що виконують функції органів влади, будь-яку посадову особу чи працівника державного чи місцевого органу влади чи його підрозділу, працівника чи посадову особу державної установи, служби, юридичної особи публічного права, включаючи заклади охорони здоров’я, що належать до державної власності чи контролюються державою, або публічної міжнародної організації, чи будь-якої особи, що діє в силу посадового становища від імені чи в інтересах будь-кого із вищезгаданих осіб, або члена будь-якої політичної партії, чи кандидата  на політичну посаду, або особу, що прямо пов’язана з державним службовцем, включаючи персонал, ділових партнерів, близьких родичів та інших осіб, подібних зазначеним вище за своїм статусом відповідно до законодавства України.
 5. Для цілей цієї статті, термін «представник приватної компанії» охоплює посадових осіб та працівників юридичних осіб приватного права, крім осіб, що прямо пов’язані з державними службовцями.
 6. Отримувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок вести податковий та бухгалтерський облік, який точно і ясно відображає здійснені операції, пов'язані з виконанням Отримувачем зобов'язань за цим Договором, зокрема, облік платежів, сплачених або  отриманих Отримувачем, витрат, понесених Отримувачем за цим Договором.

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

 1. Усі  спори  та  розбіжності,   що   виникають   між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.
 2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, шляхом передання такого спору на вирішення у відповідний суд України.

ДІЯ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Отримувачем благодійної пожертви і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 2. Цей Договір складений українською та англійською мовами. Український та англійський тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між текстами, україномовна версія має переважну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ОТРИМУВАЧА

Найменування:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БІТРУТ АКАДЕМІЯ»

Код за ЄДПРОУ:

40693793

Місцезнаходження (юридична адреса):

36000, м. Полтава, майдан Незалежності, 7

Поштова адреса :

Україна, 36000, м. Полтава, проспект Миру, буд.36

Телефон:

+380 (97) 344-76-00

Інші відомості:

Отримувач внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій та йому присвоєно ознаку неприбуткової організації [ознака неприбутковості 0036], згідно з Рішенням Державної податкової інспекції №2855.