УМОВИ ТА ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Бітрут Академія» (надалі - Благодійник) пропонує невизначеному колу фізичних осіб (далі – Користувачі) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона), які прийняли умови публічної оферти, що міститься за посиланням: https://beetroot.academy/publicOffer, отримати доступ до навчальної системи БО «Благодійний фонд «Бітрут Академія» https://lms.beetroot.academy/login на Умовах та правилах використання навчальної системи (надалі – Умови та правила). Приєднанням до Договору публічної оферти вважатимуться наступні конклюдентні дії: проставлення відмітки про ознайомлення із цими Умовами та правилами та договором публічної оферти та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами Договору публічної оферти, приєднання до цих Умов та правил не є можливим.

Ми дотримуємось високих освітніх та морально-етичних стандартів під час організації та здійснення навчального процесу і робимо все можливе, аби забезпечити атмосферу, що сприяє ефективному навчанню та особистому розвитку кожного учасника. 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

1.1 Навчальна система Beetroot Academy  – спеціалізоване програмне середовище для проходження онлайн курсів, що містить набір Курсів, що розміщуються та адмініструються Благодійником (далі – Навчальна система). Благодійник може на власний розсуд змінювати Навчальну систему (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Навчальної системи.

1.2 Курс – сукупність навчальних модулів (текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото- та інші матеріали, тощо), що складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються благодійні послуги.

1.3 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені в Навчальній системі.

1.4 Особистий кабінет – унікальний обліковий запис Користувача в Навчальній системі, який адмініструється Благодійником і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

2.1 Благодійник зобов’язується надати Користувачу благодійну допомогу, зміст якої полягає в відкритті доступу Користувача до Особистого кабінету в Навчальній системі та забезпеченні можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів визначеного Курсу, а Користувач приймає вказану благодійну допомогу у вигляді надання доступу до Курсу.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ:

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту вчинення конклюдентних дій.

3.2 Користувач приймає (акцептує) умови та правила використання навчальної платформи шляхом: здійснення конклюдентних дій – надання згоди із публічною офертою та прийняття цих Умов та правил.

  1. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ:

4.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Благодійником в Навчальній системі.

4.2 Благодійник не несе відповідальність, якщо Користувач з незалежних від Благодійника причин пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції.

4.3. Моментом отримання благодійної допомоги вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених в Навчальній системі.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

5.1 Обов’язки Благодійника:

5.1.1 Надати Користувачеві благодійні послуги;

5.1.2 Підтвердити доступ Користувача до Навчальної  системи шляхом підтвердження паролю і логіну до Особистого кабінету, створеного в Навчальній системі (у разі виникнення такої необхідності);

5.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Благодійника. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Навчальної системи, щодо онлайн вебінарів (фідбек сесій), які можуть надаватися у рамках Курсу чи у випадку виникнення інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

5.1.4. Відмовити Користувачеві у доступі до Навчальної системи, а також припинити доступ Користувача до Навчальної системи у разі порушення Користувачем своїх обов’язків, що були визначені Офертою.

5.2 Обов’язки Користувача:

5.2.1 Прийняти умови публічної оферти та цих Умов та правил використання Навчальної системи з метою доступу до навчальних курсів.

5.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Навчальної системи, Курсу, Навчальних матеріалів, записів занять будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Благодійник має право розірвати договір в односторонньому порядку.

5.2.3. Своєчасно завантажувати виконані у повному обсязі завдання, а також інші матеріали відповідно до вимог Курсу до Навчальної системи. Користувач надає Благодійнику повний та необмежений доступ до завантажених матеріалів з метою їх перевірки, зберігання, тощо.

5.2.4. Дотримуватись загальноприйнятих правил, норм і цінностей поведінки при використанні Навчальної системи, зокрема, але не виключно:

5.2.4.1. підтримувати доброзичливу та конструктивну атмосферу під час навчань, бути ввічливим з адміністраторами, викладачами та іншими Користувачами Навчальної системи;

5.2.4.2. дотримуватись загальноприйнятих норм моралі, поважати права та законні інтереси інших Користувачів, адміністраторів та викладачів Навчальної системи;

5.2.4.3. утримуватись від вчинків та поведінки, яка може перешкоджати іншим Користувачам Навчальної системи у навчанні та реалізації їх прав та інтересів.

  1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

6.1 Усі права на веб-сайт та Навчальну систему належать Благодійнику.

6.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Навчальній системі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Благодійнику.

6.3 Благодійник також може використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.4 Надаючи право на використання Користувачем об’єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Благодійник не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

6.5. Благодійник залишає за собою виключне право на власний розсуд обмежувати, припиняти або скорочувати доступ Користувача до Навчальної системи без попереднього повідомлення Користувача.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

7.1 У випадку порушення Умов та правил Благодійник має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Навчальної системи та Навчальних матеріалів.

7.2 Благодійник може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Навчальної системи у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Навчальної системи третім особам, які не є Стороною Договору.

7.3. Благодійник зобов’язується забезпечити сприятливі умови навчання для всіх Користувачів системи, що включає в себе дотримання Благодійником високих етичних стандартів. Сторони домовились, що Благодійник має право за власним рішенням обмежити доступ Користувача до Навчальної системи та Навчальних матеріалів, у разі порушення Користувачем своїх обов’язків, що визначені у пункті 5.2.4. цих Умов та Правил.

7.4. Сторони дійшли згоди, що Благодійник має виключне право обмежити доступ Користувача до Навчальної системи та Навчальних матеріалів у разі невиконання Користувачем свого обов’язку щодо своєчасного завантаження виконаних у повному обсязі завдання, а також інших матеріалів відповідно до вимог Курсу до Навчальної системи.

7.5. Благодійник також має право обмежити доступ Користувача до Навчальної системи та Навчальних матеріалів у разі порушення Користувачем зобов’язань, що були прийняті ним за Офертою.

7.6. Згадане у цій статті припинення доступу Користувача до Навчальної системи здійснюється шляхом направлення Благодійником відповідного повідомлення Користувачеві в особистому кабінеті, через засоби електронної пошти, системи обміну електронними повідомленнями та/або повідомленням Користувача про зазначене рішення Благодійника в будь-який інший спосіб. Сторони дійшли згоди, що у разі припинення доступу Користувача до навчальної системи відповідно до положень цих Умов, Благодійник не несе жодних зобов’язань перед Користувачем, в тому числі зобов’язань з відшкодування шкоди, прямих і непрямих збитків, тощо. 

7.7. Сторони домовились, що у разі порушення та/або вчинення дій, що направлені на порушення прав інтелектуальної власності Благодійника на Курс або елементи Навчальної системи Користувачем, Користувач несе цивільну та кримінальну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства, що регулює ці питання.

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

8.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

9.1 Договір діє впродовж 6 місяців з дня надання Користувачеві доступу до Навчальної системи.

9.2. Доступ до Навчальної системи та Навчальних матеріалів конкретного курсу зберігається за у Користувачем впродовж трьох років з дня отримання доступу, за виключенням випадків, передбачених цими Умовами.

 9.3. Благодійник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

9.3.1 невиконання Користувачем своїх обов’язків, що визначені у цих Умовах та Правилах;

9.3.2  у інших випадках, що передбачені даними Умовами або чинним законодавством.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1 Приєднуючись до цих Умов, Користувач надає Благодійнику право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних з метою здійснення статутної діяльності.

10.2 Благодійник може внести зміни у ці Умови шляхом публікації нової редакції Умов на сайті з зазначення дати такої редакції. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому з порядку.

10.3 Якщо інше не передбачено цими Умовами та правилами, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.